E-přihláška (Městská policie)

  Titul
  Jméno
  Příjmení
  Datum narození
  RČ (Za lomítkem)
  Email
  Telefon
  Adresa bydliště
  Ulice
  Město
  PSČ
  Bezpečnostní sbor Městská policie
  Služební zařazení
  Město/obvod

  Byl/a jsem seznámen/a se Stanovami Unie bezpečnostních složek a tímto se zavazuji k jejich řádnému plnění.
  Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů dle příslušných předpisů ČR.