E-přihláška (Hasičský záchranný sbor ČR)

  Titul
  Jméno
  Příjmení
  Datum narození
  RČ (Za lomítkem)
  Email
  Telefon
  Adresa bydliště
  Ulice
  Město
  PSČ
  Bezpečnostní sbor Hasičský záchranný sbor ČR
  Pracovní vztah
  Služební zařazení
  Krajské ředitelství
  Územní odbor
  Požární stanice

  Byl/a jsem seznámen/a se Stanovami Unie bezpečnostních složek a tímto se zavazuji k jejich řádnému plnění.
  Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů dle příslušných předpisů ČR.