Přihláška

Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
RČ (Za lomítkem)
Email
Telefon
Adresa bydliště
Ulice
Město
PSČ
Bezpečnostní sbor
Pracovní vztah
Služební zařazení
Krajské ředitelství
Územní odbor
Oddělení

Byl/a jsem seznámen/a se Stanovami Unie bezpečnostních složek a tímto se zavazuji k jejich řádnému plnění.
Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů dle příslušných předpisů ČR.