Zdravotní závadnost obuvi zn. Blažek NEBYLA hodnověrně prokázána

Dne 05.10.2017 jsme publikovali na našem webu v rámci článku „Upozornění a zpráva svazového inspektora BOZP týkající se obuvi fy Blažek“  výzvu svazového inspektora BOZP Jiřího Pecha, jakožto osoby odborně způsobilé podle zák. č. 309/2006 Sb. v následujícím znění: Vážení policisté a policistky, kteří ještě vlastníte předmětnou závadnou pracovní obuv „blažkovky“  nepoužívejte ji do služby,  jelikož hrozí poškození vašeho zdraví viz. znalecký posudek.“

Unie bezpečnostních složek zaměstnává svazové inspektory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „SI BOZP) s tím předpokladem, že tyto osoby odborně způsobilé jsou schopné podat věrohodný a odborný náhled na danou věc. Bohužel v kauze služebních bot firmy Blažek došlo k tomu, že SI BOZP Jiří Pech nedisponoval veškerými podstatnými informacemi a vycházel pouze ze znaleckého posudku, který si nechal zpracovat Nezávislý odborový svaz Policie České republiky od znalce pana ing. Jana Klimeše. Vedení Unie bezpečnostních složek bylo obeznámeno s dalšími skutečnostmi, ze kterých vyplývá, že jmenovaný znalec velmi pravděpodobně nepřípustně překročil rozsah svého znaleckého zkoumání, které je limitováno jinými hledisky. V případě ing. Klimeše se jedná o znalce v oboru ekonomika a odvětví cen, nikoli posuzování kvality materiálů. Předmětná obuv byla, dle našich nejnovějších informací, testována např. Institutem pro testování a certifikaci, a.s. Zlín a dalšími renomovanými znaleckými ústavy a soudními znalci, přičemž žádný z nich nepotvrdil závěry znalce ing. Jana Klimeše. Jeden z uvedených posudků byl zpracován na žádost Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vzhledem k dalším informacím, kterými Unie bezpečnostních složek disponuje, není možné se ztotožnit jak se závěry posudku ing. Klimeše, zpracovaným na žádost Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, tak ani s upozorněním – výzvou na zdravotní závadnost obuvi SI BOZP Jiřího Pecha. Zdravotní závadnost obuvi firmy Blažek nebyla dosud žádným způsobem věrohodně prokázána.

Za Unii bezpečnostních složek – Zdeněk Drexler, předseda

O Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

2 thoughts on “Zdravotní závadnost obuvi zn. Blažek NEBYLA hodnověrně prokázána

Napsat komentář