Otevřený dopis premiéru Sobotkovi

rollup_predsedaV nedávné minulosti jsme opakovaně jako organizace upozorňovali na možný nezákonný postup policejního prezidenta, kterému vyjádřil podporu a souhlas s jeho jednáním i ministr vnitra. Když padl rozsudek v kauze plk. JUDr. Bronislava Šabršuly, objevila se v něm, mimo jiné věta, že „postup policejního prezidenta spočívající v úplné rezignaci na zachování elementárních procesních práv plukovníka Šabršuly, což ve svém důsledku zcela jednoznačně vedlo k odepření práva na spravedlivý proces“. Když naše organizace na uvedené upozornila dopisem ministra vnitra, tento ve své obsáhlé odpovědi uvedl, mimo jiné, že „výtky Krajského soudu v Brně jsou dány především odlišným právním názorem na danou věc“ a dále, že „je krajně nežádoucí, aby byli jednotliví služební funkcionáři, kteří ve věcech rozhodují jako samostatné správní orgány, a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, stíháni za jejich právní názor.“

Vzhledem ke skutečnosti, že v předmětné kauze je postoj policejního prezidenta i ministra vnitra stále stejný, a to i přes jasný rozsudek Krajského soudu v Brně, rozhodli jsme se vyslyšet hlasy policistů, společnými silami jsme vytvořili dokument, který jsme nazvali „Otevřený dopis premiéru Sobotkovi“ a tento jsme zaslali na Úřad Vlády České republiky a následně jej zveřejnili na našem webu. 

Dále je nám známa skutečnost, že na policejního prezidenta genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého byl podán podnět na Generální inspekci bezpečnostních sborů a rovněž máme informaci, že budou činěny i další právní kroky. Další informací, kterou máme je, že existují důstojníci u Policie České republiky, proti kterým jsou vedeny úkony ve věci porušení zákona z jejich strany a tito dál slouží, jako by se nic nedělo.

OTEVŘENÝ DOPIS premiéru Sobotkovi

Z důvodu vývoje situace a hlavně množících se kritických připomínek mnoha policistů všech služebních zařazení na další a další skandály a podezření z nestandardního jednání policejního prezidenta, které vzbuzuje hlubokou nespokojenost uvnitř celého policejního sboru, Vám zasíláme tento otevřený dopis. Formu otevřeného dopisu jsme zvolili proto, že jej, včetně Vaší odpovědi, hodláme zveřejnit na internetových stránkách Unie bezpečnostních složek (uniebs.cz). Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že policejní prezident, ministr vnitra a bohužel ani Vy, jste se našimi podněty nechtěli zabývat a ani jste nám neodpověděli.  

Dne 19. 9. 2015 jsme Vám emailem zaslali žádost na adresu Úřadu vlády, a protože nám nepřišlo potvrzení o jeho přijetí, tak jsme dne 23. 9. 2015 opětovně podali naši žádost v písemné podobě na podatelně Úřadu vlády a dne 21. října 2015 jsme Vám zaslali doplněk s žádostí o ochranu před nečinností a nezákonným postupem služebních funkcionářů jako podnět k prošetření jejich postupů. Bohužel ani od Vás jsme se nedočkali žádné reakce. Z uvedených důvodů volíme tuto formu otevřeného dopisu, protože ho chceme, jak jsem výše uvedl, zveřejnit na našich stánkách Unie BS.

Důvodem je i ta skutečnost, že se na nás obrací velké množství policistů a vytýkají nám, že dostatečně neplníme funkci odborové organizace, když nečinně přihlížíme, jak služební funkcionáři bezstarostně, arogantně a vědomě porušují zákony a nečiníme dostatečné kroky. Čelíme falešnému podezření, že Vás na zjištěné skutečnosti dostatečně neupozorňujme. Přestože jsme ministra vnitra i Vás několikráte upozorňovali na podezření, že policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý nekoná v souladu s právními předpisy a zákony, nepovažovali jste za vhodné s námi komunikovat. Naposledy jsme ministru vnitra zaslali žádost o vyjádření k postupu policejního prezidenta dne 4. 10. 2016. Do dnešního dne nám neodpověděl.

Z těchto důvodu budeme mít snahu napříště naši veškerou komunikaci zveřejňovat, aby si policisté nemysleli, že jsme to my, kdo nechce tyto závažné otázky řešit.

Vážený pane premiére, zdvořile a se vší úctou, přesto však velmi důrazně, se na Vás obracíme s názory drtivé většiny policistů, kteří se vyjadřují tak, že chtějí změnu.

Odborná veřejnost nevěřícně kroutí hlavou a nemůže pochopit, když požadujeme tak samozřejmou věc, jakým by mělo být dodržování zákonů vedením Policie ČR. Paradoxně tato požadovaná změna a jejich žádost je opravdu pouze jenom v tom, že si přejí, aby policejní prezident a ministr vnitra začali dodržovat předpisy a zákony. Především však zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru a také Listinu základních práv a svobod. Přitom na porušování zákona o služebním poměru a Listinu základních práv a svobod policejního prezidenta upozornil samotný senát jeho poradní komise. Dalším příkladem arogantního přístupu policejního prezidenta a pohrdáním předpisy a zákony je jeho přístup a následné vyjádření k překročení lhůty pro vyřízení podnětu pplk. JUDr. Bronislava Šabršuly, LL.M.

I přesto, že jsme upozorňovali na nedodržení 90ti denní lhůty, kterou si policejní prezident bez jakéhokoliv důvodu sám prodloužil na 147 dnů. Když jsme upozornili, že policejní prezident vědomě a bezstarostně porušuje zákon č. 361/2003 Sb., tak nám policejní prezident, a následně i ministr vnitra, téměř až arogantně sdělili, proč na to upozorňujeme, když se jedná pouze o lhůtu pořádkovou, byť stanovenou zákonem. Jak potom mají podřízení policisté dodržovat zákony, když jejich nejvyšší nadřízení jim jdou špatným příkladem a svým přístupem jim vzkazují, že se porušením zákona vlastně nic neděje.

Neumíme si představit, že v právním a demokratickém státě musí policejní odbory opětovně žádat premiéra státu, aby svou autoritou a funkcí předsedy vlády řešil a zabezpečil takovou základní věc, jako je dodržování zákonů jeho ministry. Zatím zůstává bohužel pouze u našich písemných žádostí. Někdo by se mohl domnívat, že taková absurdní situace nemůže nastat. Skutečností je však tato tristní situace v Policii ČR a to díky postupům policejního prezidenta a Vašeho ministra vnitra.

Policisté se na nás obracejí s dotazy, jak je možné, že veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, PhD., vydá prohlášení, že policie při návštěvě čínského prezidenta chybovala a její výroky typu „je nepřípustné, aby policie s použitím donucovacích prostředků nutila občana vyjádřit se“, nebo „policie si protiprávně vynucovala vyjádření“, je samo o sobě závažné. Dle vyjádření ombudsmanky byl postup policie nezákonný. Její zjištění a prohlášení, že Policie si z kritiky nic nedělá, je dnes již běžná praxe. Paní Mgr. Anna Šabatová, PhD. chtěla po Policii ČR, aby byla přijata adekvátní opatření. Ta však na její kritiku vůbec nereagovala. Až se značným odstupem a pod tlakem médií vedení policie připustilo oprávněnost výtek ombudsmanky. Avšak to bylo všechno, co pro to chtěli služební funkcionáři udělat. V každém jiném právním státě by po takové kritice ombudsmanky šéf policie odstoupil.

Nebo zveřejněné video s názvem „Policejní prezident na veřejném shromáždění urážel ministry i Vládu ČR.“

Média se otevřeně ptají: „ Co všechno je u Policie ČR možné? Kolik ještě takových skandálů bude? Proč, to nikdo neřeší?

Důvod, proč jsme se o těchto případech zmiňovali, je skutečnost, že uvnitř policie máme také několik takových zkušeností, kdy vedení policie nereaguje na naše podněty, odmítá s námi komunikovat a již vůbec nemá zájem o konstruktivní dialog.

Dlouhodobě sledujeme kauzu pplk. JUDr. Bronislava Šabršuly, LL.M., kterému jsme opakovaně vyjádřili podporu a ohledně postupu policejního prezidenta v jeho kauze jsme podali několik podnětů s podezřením na nezákonný postup. Bohužel musíme konstatovat, že všechna naše podezření se potvrdila a naše podněty zůstaly, jak je v poslední době u policie zvykem, bez odezvy. Dne 31.8.2016 vydal Krajský soud Brno Rozsudek 36 Ad 50/2014, ve kterém jménem republiky konstatoval, že vydané rozhodnutí policejního prezidenta je nezákonné a v plném rozsahu jej zrušil. Co je však v tomto rozsudku alarmující, je vyjádření, že postup policejního prezidenta, nelze označit jinak než úplnou rezignaci na zachování elementárních procesních práv plk. JUDr. Šabršuly a vedl ve svém důsledku zcela jednoznačně k úplnému odepření všech jeho práv a popření práva na spravedlivý proces. Nebudeme Vám dále citovat ze zmíněného rozsudku, neboť, jak konstatovala média, je to velmi smutné čtení. Proto Vám jej zasíláme jako přílohu. Bohužel ty samé hrubé procesní chyby se objevují i v další žalobě o odvolání pplk. JUDr. Bronislava Šabršuly, LL.M., ze služebního místa vedoucího Územního odboru Policie v Uherském Hradišti, kterou podal taktéž u Krajského soudu v Brně a měla by být projednávána začátkem roku 2017. Smutné na celé kauze je to, že jsme na nezákonný postup policejního prezidenta několikráte a v předstihu upozornili, naposledy jeho nadřízeného ministra vnitra Milana Chovance. Ten se předmětným problémem vůbec nezabýval a s lehkostí sobě vlastní nám oznámil, že se  s nezákonným postupem policejního prezidenta ztotožňuje, a to i přesto, že bylo v zásadním rozporu se zákonem. Z tohoto důvodu jsme mu dne 4.10.2016 datovou zprávou zaslali žádost o jeho stanovisko k vyvození důsledků a zejména způsob řešení policejního prezidenta genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, který zjevně postupoval nezákonným způsobem.

Stává se zaběhlou praxí, že Rozhodnutí policejního prezidenta, jsou soudy na všech úrovních rušeny, jako nezákonná. Vzhledem k tomu, že se již nejedná pouze o ojedinělé vybočení z normálu, ale zaběhlou praxi, vyvstává otázka, zda není na místě, aby policejní prezident nesl za svá nezákonná rozhodnutí komplexní a osobní odpovědnost. Přece není možné, aby stát hradil náhradu škody v řádech statisíců za nezákonná rozhodnutí policejního prezidenta a to i přesto, že ho jeho poradní komise na nezákonný postup písemně upozornila. Z jednání policejního prezidenta je zřejmé, že se nejedná o neznalost, ale o zneužití pravomoci své funkce. Další nepříjemnost je skutečnost, že advokáti pplk. JUDr. Bronislava Šabršuly, LL.M., připravuji trestní oznámení na policejního prezidenta z důvodného podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby, s odůvodněním, že policejní prezident v jeho věci úmyslně nekonal, vědomě překračoval stanovenou lhůtu stanovenou pro své rozhodnutí a naopak je zde podezření, že jednal ve zlém úmyslu.

Chování a jednání policejní prezidenta včetně všech jeho kauz, podezření, či podání trestních oznámení jeho podřízených, vnímá drtivá většina policistů jako poškozování dobrého jména celé Policie ČR. S klidným svědomím můžeme prohlásit, že v minulosti neměla police ve svém čele žádného takového jiného policejního prezidenta, se kterým by bylo spojováno tolik nevyjasněných podezření a skandálů. I z tohoto důvodu se u policie netěší dobré pověsti a o nějaké autoritě ani nemluvě.

Vážený pane premiére, věřte tomu, že nálada uvnitř policie je velmi napjatá a hrozí zde agresivní gradace vztahů mezi podřízenými a nadřízenými. Policisté se na nás obracejí se žádostmi o vypsání petice na odvolání policejního prezidenta genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého nebo konstatují, že raději opustí řady policie. A to je hlavním důvodem, proč Vám píšeme tento otevřený dopis, ve kterém jsme se snažili alespoň částečně osvětlit příčiny napětí a špatnou náladu uvnitř policejního sboru.

Z nám dostupných informací máme oprávněnou obavu z blížící se personální destabilizace policie. Stovky a tisíce policistů jsou situací a poměry u policie již tak znechuceni, že raději zvažují odchod od policie. Jako zástupci odborové organizace máme nesčetné informace z našich základních organizací, že mnoho policistů zvažuje uvolnění ze služebního poměru začátkem roku 2017. Tento avizovaný odchod policistů by ještě zhoršil a prohloubil už tak tíživou personální situaci uvnitř policejního sboru. I přes úpornou snahu vedení policie, které chce za každou cenu zakrýt nedostatek policistů, je skutečností, že policie má kritický nedostatek policistů pro přímý výkon služby v ulicích. Služební funkcionáři si navzájem přetahují policisty a nabízejí jim různé bonusy, jenom aby šli sloužit k jejich útvarům. Vedení policie se snaží za každou cenu zvýšit nábor nových policistů, aby nahradili ty, kteří znechuceni odešli. Avšak pokud by se i podařilo přijmout 1000 nových policistů za 1000 odešlých, tak to situaci nevyřeší. Protože těch 1000 nových musí absolvovat základní odbornou přípravu a vycvičit se. To znamená, že do přímého výkonu služby budou vyřazeni až za 1,5 roku. Další rok se budou zaučovat na přidělených základních útvarech. Je zarážející, proč vedení policie ve svých statistických údajích započítává tyto tisíce policistů ve školách. Jsou sice ve služebním poměru, avšak neodvádějí službu v přímém výkonu. Tedy nemohou být použiti pro plnohodnotnou potřebu přímého výkonu služby. Sice obsadí uvolněnou služební tabulku, ale práci neodvádí. To nemluvě o tom, že nový policista nebude odvádět stejnou kvalitu práce, jako odešlý dlouholetý praktik. Proto se v praxi stává, že již nováčka zaučuje v policejních dovednost zkušený policista, který slouží již 1 celý rok. Nedostatek policistů na základních útvarech je v současné době náš největší problém. Když pomineme nedostatečné vybavení a finanční ohodnocení policistů, tak poměry na jednotlivých útvarech, způsob vedení a zejména chování a jednání nadřízených k podřízeným na všech úrovních policejního managementu, je tou hlavní příčinnou odchodu policistů. A v duchu přísloví, že „ryba smrdí od hlavy,“ se jednání policejního prezidenta výše popsané odráží a kopíruje v jednáních služebních funkcionářů na nižších úrovních řízení. Proto jsme několikráte upozorňovali, že jednání policejního prezidenta má negativní dopad na řízení policie jako takové. Pokud služební funkcionáři vnímají nedodržování interních aktů řízení a dokonce i zákonů policejním prezidentem, jako zaběhlou praxi a beztrestnost při jejich porušování jako povolené, tak je to na zamyšlenou a potvrzuje nutnost na tento nestandardní stav upozornit, prozatím alespoň tímto dopisem.

Z důvodu uklidnění situace Vás, opětovně s pokorou a respektem k Vašemu úřadu žádáme, abyste svou autoritou zasáhl a zabránil dalšímu vyhrocení situace, která by jistě poškodila dobré jméno policie a mnoha poctivých policistů, jež zvažují uvolnění ze služebního poměru a jejichž názory jako odborová organizace tlumočíme.

Závěrem bychom Vám chtěli sdělit, že rozladěnost policistů je opravdu velká. Můžeme konstatovat, že takové pohrdání zákony a porušování služebních předpisů hraničící s anarchií u policie nepamatujeme. Takový arogantní a odmítavý přístup k podřízeným a jejich požadavkům si nedovolil ani kontroverzní ministr vnitra Ivan Langer.

O Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

2 thoughts on “Otevřený dopis premiéru Sobotkovi

  1. Tak to jsem se opravdu pobavil, jako že existuje UBS vím, jeden kamarád tam je dokonce členem, ale vždy jsem to měl v podvědomí jako ty druhé malé odbory a více se o vás nezajímal… Váš otevřený dopis mi přišel na mail s předmětem: Mrkni, tak jsem mrkl a je tu jedna reakce řadového policisty sloužícího 16 let… Vetší snůšku „slintů“ jsem nečetl. Jako opravdu chcete veřejnosti tvrdit, že tisíce policistů řeší osobu prezidenta? Nikdy jsme u pivka po šichtě prezidenta tedy neřešili (a to jsem sloužil jak na pořádkové, tak dopravce a pak i na kriminálce) vždy se řeší a řešila administrativa, zelené přesčasy a prachy, ale nikdy prezident… Řadovým klukům je úplně jedno, zda je prezident Josef nebo Pavel… Nijak to nikdo z nás neovlivní, není to volená funkce – je vždy spojen s ministrem. A zrovna tento je i s lidskou tváří (objíždí kraje a baví se s řadovými o každodenních problémech..). Jestli to je nějaký politický útok na ministra, nebo opravdu žijete v přesvědčení, že policista se probudí a jeho první myšlenka patří prezidentovi, to netuším.. Ale určitě vím, že je to dlouhé, nudné a úsměvné čtení, jediné čeho docílíte je, že se svámí přestane vedení bavit. Tak to tedy cítím já. Pěkný den a prosím starejte se o skutečné problémy jako je třeba nutnost velmi dobrého hodnocení pro možnost se účastnit výběrového řízení (účelově jsou lidi jen dobří, aby nemohli do výběrek), zelené přesčasy, které někdo špatně plánuje a používá, až zneužívá! Osobně jsem rebel a držka prořízlá, který bývá kritický, ale tohle opravdu považuji za nerozumný krok, který nebude mít žádný výsledek pouze odstaví UBS na druhou kolej – ve vašem případě tedy na třetí, protože na druhé jste už byli .-)

Napsat komentář